سفارش تبلیغ
صبا ویژن

93/11/5
4:2 عصر

خبری در راه است

بدست مستند ساز شیعه ایرانی در دسته ظهور، بیداری اسلامی

خبر آمدنت می رود باغ به باغ

می رود شهر به شهر

مردمان یمن و مصر و تونس

مردمان اردن

همه از بهر تو برخاسته اند 

شور و حالی بر پاست 

وعده ات نزدیک است

شور حالی برپاست